Direktør Naaja H. Nathanielsen
Kriminalforsorgens opgaver og mål

Det overordnede mål for Kriminalforsorgen i Grønland er ifølge kriminalloven at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele retssystemet - det vil sige politi, anklagemyndighed, domstole og Kriminalforsorg.

Kriminalforsorgens opgave er at fuldbyrdelse idømte foranstaltninger i form af tilsyn, samfundstjeneste, anstaltsanbringelse og forvaring. Hertil kommer administration af tilbageholdelse i anstalterne og gennemførelse af personundersøgelser efter retsplejeloven.

Anstaltssektoren skal fuldbyrde domme til anbringelse og forvaring samt administrere tilbageholdte under hensyn til at opretholde den nødvendige kontrol og sikkerhed, men skal samtidig støtte og motivere de indsatte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

På samme måde skal Kriminalforsorgen i Frihed fuldbyrde domme til samfundstjeneste og tilsyn under hensyntagen til de samme overordnede formål.

Du kan læse mere om anstalterne her: Anstalterne

Du kan læse mere om Kriminalforsorgen i Frihed her: Kriminalforsorgen i Frihed

Du kan læse diverse publikationer her: Publikationer

Organisering

Kriminalforsorgen er en del af den danske statsadministration og er underlagt Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I sit daglige virke opererer Kriminalforsorgen i Grønland i store træk som en selvstændig organisation med kompetence på alle væsentlige sagsbehandlingsmæssige områder. Ledelsen af Kriminalforsorgen i Grønland er i kriminalloven bemyndiget til på en lang række områder at fastsætte nærmere regler om fuldbyrdelse af foranstaltninger og har i henhold hertil udsendt foreløbig 31 bekendtgørelser.

Kriminalforsorgen i Grønland ledes af direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland og nedenfor ses organisationsdiagram.

Kriminalforsorgens organisation